школаТ   И   Н   Е   Й   Д   Ж   Е   Р   Ыучитель

Д Л Я    Т Е Х,    К Т О    У Ч И Т С Я    И    У Ч И Т
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" | RSS  Главная | Мой профиль | Выход                        Суббота, 29.08.2015, 12:16:58

РЕФЕРАТЫ  СОЧИНЕНИЯ  ЗВОНОК НА УРОК  ТЕСТЫ  ЧУДИКИ  ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ УРОК  ТОПИКИ ПО ИН. ЯЗ.  ЭКЗАМЕНЫ  ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СОТНЯ  РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ  КРОССВОРДЫ К УРОКАМ

МЕНЮ САЙТА
ОТКРЫТЫЙ УРОК

РУССКИЙ ЯЗЫК

УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

ФИЗИКА

БИОЛОГИЯ

ХИМИЯ

ГЕОГРАФИЯ

АСТРОНОМИЯ

ИНФОРМАТИКА

ОБЖ

ЭКОНОМИКА

ЭКОЛОГИЯ

ФИЗКУЛЬТУРА

МУЗЫКА

ИЗО

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

ТЕХНОЛОГИЯ

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ПСИХОЛОГИЯ

МХК

ОСНОВЫ ПРАВА

РАНДЕВУ СО ЗНАНИЯМИ
ИСТОРИЯ
МАТЕМАТИКА - ЦАРИЦА НАУК
БИОЛОГИЯ
ФИЗИКА
АСТРОНОМИЯ

УДИВИТЕЛЬНАЯ АСТРОНОМИЯ

ЗАГАДОЧНАЯ СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

АСТРОНОМИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АСТРОНОМИЯ В КАРТИНКАХ

УДИВИТЕЛЬНАЯ КОСМОЛОГИЯ

ХИМИЯ
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Категории раздела
РУССКИЙ ЯЗЫК [419]
УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК [258]
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ [532]
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА [701]
УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА [264]
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА [190]
МАТЕМАТИКА [318]
ИСТОРИЯ [326]
ФИЗИКА [231]
БИОЛОГИЯ [372]
ХИМИЯ [262]
ГЕОГРАФИЯ [248]
АСТРОНОМИЯ [67]
ИНФОРМАТИКА [214]
О Б Ж [213]
ЭКОНОМИКА [98]
ЭКОЛОГИЯ [147]
ФИЗКУЛЬТУРА [266]
МУЗЫКА [186]
ИЗО [219]
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА [841]
ТЕХНОЛОГИЯ [197]
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА [371]
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО [212]
АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ [168]
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ [13]
ПСИХОЛОГИЯ [65]
МХК [73]
ОСНОВЫ ПРАВА [62]
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Главная » Файлы » ОТКРЫТЫЙ УРОК » УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК

ВІДПОВІДЬ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ДАНИМ ПЛАНОМ АБО ТАБЛИЦЕЮ) В НАУКОВОМУ СТИЛІ. ВІДГУК ПРО ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТОВАРИША
27.04.2011, 10:12:50

Мета: повторити особливості побудови висловлювань наукового стилю; ознайомити п'ятикласників з пам'ятками «Як готу­вати розгорнуту відповідь на уроках української мови та ін­ших предметів» та «Як давати відгук на висловлювання то­вариша?»; удосконалити вміння складати висловлювання в науковому стилі; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння формулювати відповіді на уроках української мови за планом або таблицею; рецензувати прослухані відпо­віді однокласників, давати відгук на висловлювання то­вариша.

Тип уроку: урок розвитку зв'язного мовлення.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Розвиток пошукової пізнавальної активності учнів

Проведення бесіди за питаннями

1. Коли вам найчастіше доводиться будувати розгорнуті усні висловлю­вання у школі чи вдома? (На уроках майже з усіх предметів.)

2. Які труднощі при цьому у вас виникають? Яких помилок припускає­тесь? (Неповний переказ навчального матеріалу, непослідовний виклад, неправильний добір слів, помилки в побудові речень та ін.)

3. Як, на вашу думку, можна уникнути цих помилок? (Потрібно добре знати, про що необхідно говорити, заздалегідь продумати зміст вислов­лювання і послідовно викладати матеріал.)

III. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

Виконання практичних завдань творчого характеру на побудову повідомлення на лінгвістичну тему

Творче спостереження з елементами аналізу

Прочитати висловлювання. Довести, за якими ознаками текст мож­на віднести до наукового стилю.

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ЯК ОДИНИЦЯ СИНТАКСИСУ

Будь-яке висловлювання складається зі слів. Для того щоб вислови­ти якийсь зміст, слова повинні пов'язуватися одне з одним. Найпрості­шим виявом такого зв'язку є словосполучення.

Словосполучення складається з двох повнозначних слів. Одне з них є головним, друге — залежним від нього. Змістову залежність можна ви­явити за допомогою питання, поставленого від головного слова: читати (що?) книгу, відповідати (на що?) на запитання, розповідь (яка?) цікава.

Граматичний зв'язок головного і залежного слів здійснюється за до­помогою закінчення (відвідування музею) або закінчення і прийменни­ка (змагання з туризму), змістовий — тільки за питанням (розповідати як? цікаво).

Словосполучення, як і слова, служать для називання предметів, ознак, дій і є матеріалом для побудови речень. Словосполучення вира­жають назву більш точно, ніж слова. Наприклад: писати і грамотно пи­сати, мова і рідна мова, подорож і подорож до Криму (З підручника).

Виділити основні положення тексту. Знайти визначення і приклади. Скласти план повідомлення.

Доповнити повідомлення розповіддю про словосполучення поши­рені і непоширені, які сполучення слів не є словосполученням.

Ознайомлення з пам'яткою «Як готувати розгорнуту відповідь на уроках української мови та інших предметів»

1. Вдумайтеся в тему майбутньої відповіді.

2. Повторіть необхідні теоретичні відомості, потрібні для розкриття теми.

3. Доберіть власні приклади і пояснення до кожного пункту плану чи таблиці.

4. Згрупуйте інформацію відповідно до запропонованого плану, уста­новіть послідовність у викладі думок.

5. Не забудьте зробити висновок з усього сказаного.

6. Для переходу від однієї думки до іншої використовуйте типові для наукового стилю слова і словосполучення: по-перше, по-друге, окрім того, отже, таким чином, наприклад, як бачимо, винятком може бути та ін.

7. Дотримуйтеся не дуже швидкого темпу вимови, робіть паузи, логічний наголос на важливих моментах вашої відповіді.

Складання розгорнутої відповіді за даним планом і таблицею

Проаналізувати пункти плану до теми «Вставні слова в українській мові». Дати розгорнуті відповіді на кожен пункт плану з наведенням власних прикладів товаришу по парті. Скориставшись пам'яткою, під­готувати повідомлення на запропоновану тему.

План

1) Що називається вставними словами?

2) Групи вставних слів залежно від того, що вони виражають.

3) Чи виступають членами речення вставні слова?

4) Розділові знаки в реченнях із вставними словами.

5) Роль вставних слів у реченні.

Уявити ситуацію: вам потрібно продемонструвати рівень своїх знань з теми «Речення, його граматична основа» перед учнями вашого класу. На основі таблиці підготувати розгорнуту відповідь, наводя­чи власні приклади на підтвердження основних теоретичних поло­жень.

 

Речення, його граматична основа

Речення — важливий засіб спілкування.

З його допомогою ми виражаємо думки й почуття, звертаємося один до одного з питаннями, проханнями, порадами, наказами.

Види речень за метою вислов­лювання

Розповідні (речення, в яких про щось розпові­дається)

Питальні (речення, в яких про щось запиту­ється)

Спонукальні (речення, в яких вираже­не спонукання до дії)

Види речень за емоційним забарвленням

(інтонацією)

Окличні

(речення виражають почуття мовця (радість, сум, захоплен­ня, здивування) і вимовляють­ся з більшою силою голосу)

Неокличні

(речення не виражають почуття й емоції мовця)

Види речень за характером гра­матичної основи

З підметом і присудком

З одним головним членом (граматична основа вклю­чає лише один головний член підмет або при­судок)

Граматична основа речення

і

Підмет — головний член речення, який вказує на особу чи предмет, про який говориться в реченні, відповідає на питання хто? що? і виражається най­частіше іменником або займенником у називному відмінку

Присудок — головний член речен­ня, який означає дію, стан або ознаку, що приписується в речен­ні підметові, відповідає на питання що робить підмет? яким він є? ким він є? ,виражається найчастіше дієсловом

3. Сформулювати відповідь на тему «Розділові знаки в кінці речення». Який тип мовлення ви оберете? Свою думку обґрунтувати. Під час підготовки повідомлення скористатись планом.

План

1. Види розділових знаків кінця речення.

2. Крапка — основний розділовий знак кінця речення.

3. Уживання знака питання в кінці питальних речень.

4. Знак оклику в окличних реченнях.

5. Роль розділових знаків у нашому мовленні.

Виписати слова-терміни, ужиті в повідомленні.

V. Аналіз підготовлених відповідей п'ятикласників. Робота над складанням відгуку на висловлювання товариша

Ознайомлення з пам'яткою «Як давати відгук на висловлювання товариша»

1. Щоб дати змістовний відгук, уважно слухайте відповідь товариша.

2. Відповідь товариша зіставляйте з тим, що могли б ви сказати з цього питання.

3. Оцінюйте почуте не лише за змістом, але й за якістю його вираження.

4. У відгуку обов'язково потрібно звернути увагу на те:

• чи повністю розкрито тему;

• чи потребує відповідь товариша доповнень, уточнень, підтверджен­ня прикладами;

• чи не було порушень у послідовності викладу;

• чи вдалий початок і кінець відповіді;

• чи було припущено фактичних і граматичних помилок (якщо так, то яких);

• чи достатньо виразним було усне мовлення товариша;

• якої загальної оцінки заслуговує відповідь.

Усне рецензування прослуханих відповідей однокласників

1. Колективне складання відгуку на відповідь учня з теми «Вставні сло­ва в українській мові».

2. Уявити ситуацію: ви — учитель української мови, і вам потрібно дати відгуки на прослухані відповіді учнів вашого класу й оцінити їх.

Варіант 1. Скласти відгук на висловлювання товариша з теми «Ре­чення, його граматична основа».

Варіант 2. Скласти відгук на висловлювання товариша з теми «Роз­ділові знаки в кінці речення».

VI. Підсумок уроку

Учитель пропонує учням дати відповіді на питання:

1. Чи потрібно вчитися вмінню змістовно, упевнено, послідовно відпо­відати на питання, пов'язані з матеріалом, що вивчається?

2. Якою має бути відповідь на уроці? (Учитель демонструє пам'ятку).

Запам'ятай!

1. Відповідь на уроці має відповідати запитанню.

2. Матеріал потрібно викладати чітко, повно й послідовно.

3. Теоретичні положення необхідно підтверджувати самостійно дібрани­ми прикладами.

VII. Домашнє завдання

1. Підготувати усну відповідь на питання «Яку роль виконують звер­тання в нашому мовленні?»

2. Скласти письмове повідомлення на лінгвістичну тему «Розділові знаки при однорідних членах речення». Скласти план власного ви­словлювання.

Категория: УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК | Добавил: tineydgers | Теги: для вчителя, українська мова, план-конспект уроку, Урок української мови, скачати безкоштовно, урок украинского языка, відкритий урок
Просмотров: 3082 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 4.0/3

УЧИТЕЛЬСКАЯ
МОСКВОВЕДЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ЗНАКОМИМСЯ С МОСКВОЙ

ПРОГУЛКИ ПО ДОПЕТРОВСКОЙ МОСКВЕ

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 10 КЛАСС

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ

ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНО И ЗАНИМАТЕЛЬНО

ДИКОВИНКИ СО ВСЕГО МИРА

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

МИНЕРАЛЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

УДИВИТЕЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

БЕСЕДА ПО ДУШАМ С ТИНЕЙДЖЕРАМИ

МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ

МЕЖДУ НАМИ МАЛЬЧИКАМИ

НАС ЖДЕТ ЭКЗАМЕН

ПОДРОСТКАМ О ПЕРЕХОДНОМ ВОЗРАСТЕ

Поиск
Н А Ш И   Д Р У З Ь Я
ЧАРОВНИЦА
ПОЗНАЙКО

Презентации к урокам

Нитки - в дело!
 


ВНИМАНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ!
Наш сайт обновляется ежедневно. заходите к нам чаще, будем рады.
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2015
    Яндекс.Метрика Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru TOP.zp.ua Каталог сайтов и статей iLinks.RU Каталог сайтов Bi0